ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

Περιλαμβάνει μία εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με χρήση ειδικής πλατφόρμας (εικονική αίθουσα διδασκαλίας), ακολουθούμενη από δύο εβδομάδες εκπαίδευσης στο κέντρο μας. Η πλατφόρμα περιέχει το εγχειρίδιο, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό. Οδηγεί σε πιστοποιητικό συμμετοχής μετά από προαιρετική διαδικασία αξιολόγησης.

ONLINE PIC